^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" w lokalnej prasie pochylono się nad zagadnieniem rewitalizacji w Gminie Bobrowniki, której priorytety wskazywać będą mieszkańcy w konsultacjach rozpoczętych niedawno. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej nie wymaga zachowania formalności posiadania planu rewitalizacji, choć w przypadku wykazania jej zgodności z tymże planem występuje możliwość zyskania dodatkowych punktów w staraniach o środki zewnętrzne. Spośród 9 gmin powiatu lipnowskiego środki na tworzenie programu rewitalizacji udało się pozyskać 4 gminom - w tym Gminie Bobrowniki. Oznacza to, że potrzebny do starań o środki zewnętrzne dokument powstanie bez uszczerbku dla budżetu naszej małej gminy.

W 9 sołectwach Gminy Bobrowniki odbyły się panele obywatelskie poświęcone zagadnieniom realizowanego przez Gminę Bobrowniki projektu "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji". Spotkania odbywały się najczęściej w domach sołtysów z wyjątkiem wsi Rachcin i Bobrowniki, gdzie panele przeprowadzono w ogólnodostępnych świetlicach Remiz OSP. Po zakończeniu zebrań wszyscy uczestnicy otrzymywali poczęstunek. W trakcie zebrań uzyskano materiały niezbędne do sporządzenia analizy SWOT poszczególnych sołectw oraz uzyskano opinie mieszkańców również w kontekście planów na rozwój poszczególnych miejscowości. Finałem paneli obywatelskich jest stwierdzenie konieczności sporządzenia diagnoz w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w oparciu o podział na 19 miejscowości.

Dyskusję w trakcie paneli obywatelskich organizowanych na zebraniach wiejskich poprzedzała prezentacja, z której materiały dostępne są poniżej:

 

{gallery}2016rewit{/gallery}

Gmina Bobrowniki podjęła skuteczne starania o pokrycie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna kosztów tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, który jest dokumentem niezbędnym w staraniach o środki z instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Spośród 101 wniosków nasz wniosek został wraz z 50 innymi skierowany do wsparcia (lista rankingowa tutaj). Umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" podpisał dziś Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Pawła Grudowskiego.

 

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. Gmina Bobrowniki rozpoczęła oficjalnie przygotowania do tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument będzie nam w przyszłości potrzebny do ubiegania się o współfinansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecznych. Zgodnie z "Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020" - posiadając Gminny Program Rewitalizacji sporządzony zgodnie z wytycznymi - po uruchomieniu konkursów będziemy mogli ubiegać się o pomoc dla mieszkańców Gminy Bobrowniki co najmniej z następujących funduszy:

- Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, w którym "przedsięwzięcia powinny obejmować kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów wiejskich oraz wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia, a tym samym wpływać na poprawę warunków uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym mieszkańców. Wsparcie uzyskają projekty polegające m.in. na remoncie pomieszczeń czy związane z realizacją innych inwestycji infrastrukturalnych, służących aktywizacji społeczności",

- Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR (m.in. szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

W przypadku realizacji projektu w ramach Działania 7.1 musi nastąpić jego realizacja w połączeniu z projektem lub projektami Działania 11.1 (tzw. miękkimi).

Już dziś pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowniki, działaczy organizacji pozarządowych i przedsiębiorców do uczestnictwa w procesie konsultacji i tworzenia dokumentu. 90% kosztów zamierzamy pokryć z pomocą POPT. Czas trwania projektu: 01.08.2016 - 28.02.2017.

Projekt "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą