^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zgodnie z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 należy:

 I.                   Wyznaczyć obszar zdegradowany. Obszarem zdegradowanym są miejscowości spełniające jednocześnie następujące kryteria:

1)      Identyfikuje się co najmniej 2 problemy społeczne mierzone wskaźnikami; jednocześnie wskaźniki te przyjmują w miejscowości wartości mniej korzystne od średniej gminy. Dokonaliśmy pomiaru następujących wskaźników:

udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze

udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze

wskaźnik przestępstw kryminalnych (popełnionych na danym obszarze) na 1000 mieszkańców

udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci na danym obszarze

liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej

stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze,

udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesięcy w ogóle bezrobotnych na danym obszarze,

udział przestrzeni zdegradowanej w powierzchni ogólnej danego obszaru

 Kumulację negatywnych zjawisk stwierdzono w miejscowościach  Białe Błota, Bobrownickie Pole, Bobrowniki, Brzustowa, Gnojno, Oparczyska, Polichnowo, Polichnowo – Piaski, Rachcin, Rachcin – Okrągła, Rachcinek, Stara Rzeczna, Stare Rybitwy, Winduga.

2)      na terenie miejscowości znajdują się przestrzenie zdegradowane tj. m.in. tereny i obiekty, w których rozpoczęto realizację zagospodarowania i jej nie zakończono – formalnie nie doszło więc do  rozpoczęcia działalności, ale teren jest zajęty przez nieużytkowane obiekty.

W obszarze zdegradowanym Gminy Bobrowniki znajdują się miejscowości Bobrowniki (34,6 % ogółu mieszkańców gminy) i Rachcin (4,63 % ogółu mieszkańców gminy). Powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi łącznie 1,03 % powierzchni gminy. Występuje konieczność dodatkowej delimitacji obszaru rewitalizacji (obszar rewitalizacji nie powinien przekroczyć wartości 30 % mieszkańców gminy).

II.                Z obszaru zdegradowanego należy wskazać obszar rewitalizacji, którym może być obszar zdegradowany w części nie przekraczającej 20 % powierzchni gminy i 30 % ludności gminy. Do ludności obszaru rewitalizacji należy zaliczyć osoby mieszkające na terenie wskazanym jako obszar rewitalizacji.

Celem rewitalizacji Gminy Bobrowniki jest: przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej. W związku z powyższym zasadne pozostaje wyznaczenie obszaru rewitalizacji na obszarze zdegradowanym posiadającym przestrzeń zdegradowaną.

Jako obszar do rewitalizacji, wymagający wsparcia wskazane zostało:

     centrum miejscowości Bobrowniki o powierzchni 63 ha

     teren zabudowany miejscowości Rachcin z otoczeniem o łącznej powierzchni 35 ha

 

Podobszar rewitalizacji 1: miejscowość Bobrowniki osiąga mniej korzystne niż średnia gminy wartości dla wskaźników:

- udział ludności w wieku poprodukcyjnym na danym obszarze,

- udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesięcy w ogóle bezrobotnych na danym obszarze,

- udział przestrzeni zdegradowanej w powierzchni ogólnej danego obszaru.

Terenem, na którym rozpoczęto i nie zakończono zagospodarowania są ruiny gotyckiego zamku (XIV w.) stanowiące potencjał endogeniczny Gminy. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Bobrowniki na lata 2015 – 2020 Centrum osadnicze Gminy stanowią Bobrowniki, które zachowały miejski układ zabudowy obejmujący rynek i wybiegające z jego naroży ulice. Spośród 3  209 mieszkańców Gminy 1 159 osób mieszka w Bobrownikach (dane z 30.06.2015 r.). Tu znajduje się Urząd Gminy, Kościół parafialny, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, Placówka medyczna, placówki handlowe, stacja paliw, poczta, większość firm i organizacji pozarządowych na terenie Gminy. Bobrowniki stanowią centralnie położoną i największą miejscowość w Gminie Bobrowniki. Wyznaczenie podobszaru rewitalizacji nr 1 w tej miejscowości pozwoli na szerokie, ogólnogminne oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Bobrowniki są jedyną miejscowością Gminy, w której siedziby mają przedstawiciele trzech sektorów: publicznego (Urząd Gminy), społecznego (organizacje pozarządowe), prywatnego (przedsiębiorcy).

Podobszar rewitalizacji 1: Bobrowniki - kliknij rysunek poniżej:

Podobszar rewitalizacji 2: miejscowość Rachcin (w pierścieniu zabudowy) osiąga mniej korzystne niż średnia gminy wartości dla wskaźników:

- udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze,

- wskaźnik przestępstw kryminalnych (popełnionych na danym obszarze) na 1000 mieszkańców,

- udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci na danym obszarze,

- stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze,

- udział przestrzeni zdegradowanej w powierzchni ogólnej danego obszaru.

Terenem, na którym rozpoczęto i nie zakończono zagospodarowania jest nieukończona budowa sali gimnastycznej przy tutejszej Szkole. Podobszar rewitalizacji nr 2 zostanie zlokalizowany w miejscowości Rachcin, która pełni rolę uzupełniającą względem gminnych Bobrownik (mała szkoła i punkt przedszkolny, skromna OSP). Już obecnie trwa wykorzystywanie potencjału mających siedzibę w Rachcinie organizacji w całokształcie działań na rzecz rozwoju Gminy. OSP Rachcin posiada ogólnodostępną świetlicę wyposażoną przede wszystkim staraniem druhów, którzy stali się pierwszą w powiecie lipnowskim jednostką ochrony przeciwpożarowej skutecznie pozyskującą środki unijne. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin powołało jako pierwsze w powiecie lipnowskim społeczną szkołę podstawową uzupełnioną wkrótce o punkt przedszkolny zaprezentowany w 2009 r. podczas obrad sejmowej Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania jako przykład dobrych praktyk w skali ogólnopolskiej.  

Mapa podobszaru rewitalizacji 2: Rachcin kliknij rysunek poniżej:

Wyznaczenia obszaru zdegradowanego - w tym przeznaczonego do rewitalizacji - dokonano na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki.

Obszar rewitalizacji składający się z dwóch podobszarów obejmuje teren zamieszkały przez nie więcej niż 20 % mieszkańców ogółu gminy (dopuszczalna norma wynosi 30%) na powierzchni stanowiącej ok. 1 % obszaru gminy (dopuszczalna norma: 20 %).

Projekt "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą