^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

opryskiwacz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy związku z uchyleniem przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przypomina producentom rolnym, że z dniem 4 maja brzostał przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Stosowanie środków ochrony roślin związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Nieprawidłowo zastosowane środki ochrony roślin mogą prowadzić do szeregu nieprawidłowości m.in. skażenia płodów rolnych, braku oczekiwanego efektu lub nawet zniszczenia chronionych upraw. W związku z powyższym osoby stosujące środki ochrony roślin zobowiązane są do zadbania o sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do zabiegów ochrony roślin. Zapewnienie prawidłowej i precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, wymaga zastosowania sprawnego technicznie i skalibrowanego sprzętu. Sprawność techniczna sprzętu weryfikowana jest podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych. Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia, a kolejne badania - w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych, powinny być wykonane nie później niż co 3 lata. Kalibracji sprzętu dokonuje samodzielnie jego użytkownik. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zauważa, że coraz częściej po chemiczną ochronę roślin w ogrodach przydomowych czy ogródkach działkowych sięgają tzw. nieprofesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin, którzy nie wymagają uzyskania przewidzianych prawem kwalifikacji do stosowania środków ochrony roślin. Zachęcamy jednak i takich użytkowników do udziału w szkoleniach organizowanych dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Świadomość zagrożeń i właściwa wiedza w zakresie ochrony roślin sprawia, że mamy do dyspozycji cały pakiet możliwości walki ze szkodnikami i chorobami roślin, z ochroną chemiczną włącznie. Inspekcja przypomina także, że wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin w produkcji towarowej są zobligowane prawem do regularnego zdobywania wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin. Uczestnicy szkoleń, poza aktualną wiedzą i wymianą poglądów, uzyskują również wymagane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, które ważne jest przez 5 lat. 

Uzupełnienia kwalifikacji oraz przeprowadzenia badania sprzętu należy dokonać w jednostkach do tego uprawnionych. Informacje nt. przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń oraz potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin można uzyskać w najbliższym Oddziale Inspekcji lub na stronie internetowej wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/. 

Należy zaznaczyć, że wojewódzkie inspektoraty w ramach posiadanych kompetencji realizują kontrole w zakresie spełnienia przez producentów rolnych wymagań, dotyczących posiadania aktualnego świadectwa ukończenia szkolenia, aktualnych badań sprawności technicznej opryskiwaczy oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów ochrony roślin. Brak tych dokumentów podlega karze grzywny.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą