^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo,

wkrótce w placówkach oświatowych ogłoszony zostanie nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach na rok szkolny 2015/2016.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła w zasadach rekrutacji do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych siedem tzw. kryteriów ustawowych, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.:

 

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe są brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i mają jednakową wartość.

Jednocześnie, ustawa dała samorządom możliwość ustalenia własnych kryteriów uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne. Kryteria ustalone przez organ prowadzący mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2015 r. przyjęła następujące kryteria:

  1. pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki w systemie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego kandydata – 10 punktów,
  2. pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 punktów,
  3. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 6 punktów. 

Informujemy, że dzieci 5-letnie mają obowiązek odbycia rocznego wychowania przedszkolnego i dla nich zapewnione są miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i przedszkolu. Dzieci 4-letnie mają prawo do objęcia ich wychowaniem przedszkolnym od 1 września 2015 r., które może być realizowane w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów określa odpowiednio dyrektor publicznego przedszkola lub dyrektor publicznej szkoły w uzgodnieniu z wójtem. Więcej informacji na ten temat oraz niezbędne dokumenty znajdują się u dyrektorów placówek, prowadzących nabór.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą