^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nowe świadczenie – dodatek węglowy – Urząd Gminy Dynów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wypłata dodatku nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków od Wojewody.

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie informował o terminach wypłat.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą